RODO – informacje

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 147 w Warszawie
01-193 Warszawa, ul. Karolkowa 56

Szanowni Państwo
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), którego celem jest:
• zapewnienie spójnego i jednolitego stosowania przepisów o ochronie podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w całej Unii Europejskiej,
• potrzeba zagwarantowania najwyższych standardów dotyczących prawa do ochrony danych osobowych,
• wprowadzenie równorzędnego stopnia ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich UE,
Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 147 w Warszawie, na podstawie art. 13 ust.1 i 2 RODO, informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych w naszej placówce.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW ORAZ ICH RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 147 w Warszawie informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych:
1) Administratorem danych osobowych Uczniów oraz Rodziców/Opiekunów prawnych jest:
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 147 w Warszawie, 01-193 Warszawa, ul. Karolkowa 56.
2) Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 147 sprawuje Inspektor Ochrony Danych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych albo danych osobowych Państwa dziecka – w zakresie działania Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 147 w Warszawie, a także uprawnień przysługujących Uczniom oraz Rodzicom/Opiekunom prawnym, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 147 w Warszawie za pośrednictwem adresu e-mail: sps147iod@wp.pl albo złożyć pisemne zapytanie bezpośrednio w Sekretariacie Szkoły.
3) Cel przetwarzania danych osobowych – dane osobowe Uczniów oraz Rodziców/Opiekunów prawnych, przetwarzane będą przez szkołę w celu realizacji obowiązku statutowego – procesu edukacyjnego: zadań dydaktycznych i wychowawczo–terapeutycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i opieki uczniom szkoły, w tym pobytu w świetlicy szkolnej i korzystania z posiłków w stołówce szkolnej.
4) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 147 w Warszawie przetwarza dane osobowe Uczniów oraz Rodziców/Opiekunów prawnych, na podstawie:
a) obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych,
b) pisemnej zgody wyrażonej przez Panią/Pana albo bezpośrednio przez ucznia.
5) Podanie danych osobowych Uczniów oraz Rodziców/Opiekunów prawnych dla celów, o których mowa w pkt 3, jest wymogiem ustawowym podczas przyjęcia ucznia do szkoły i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt 4. Pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w pozostałym zakresie może być wyrażona przez Panią/Pana albo bezpośrednio przez ucznia dobrowolnie.
6) Odbiorcy danych osobowych – w związku z przetwarzaniem danych w celu o którym mowa w pkt 3, odbiorcami danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7) Okres przechowywania danych – dane osobowe Uczniów oraz Rodziców/Opiekunów prawnych będą przechowywane przez okres realizacji celu, o którym mowa w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym dla celów archiwalnych (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt b Rozporządzenia), z zastrzeżeniem, że nagrania obrazu z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.
8) Osobom, których dane są przetwarzane w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 147 przysługuje:
a) prawo dostępu do własnych danych osobowych,
b) prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych oraz ich przenoszenia, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania – w sytuacjach przewidzianych prawem,
c) w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9) Przy przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 147 nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych w tym profilowanie.
10) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ, KTÓREJ DANE OSOBOWE ZOSTAŁY POZYSKANE OD RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 147 w Warszawie informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych:
1) Administratorem danych osobowych Uczniów oraz Rodziców/Opiekunów prawnych jest:
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 147 w Warszawie (01-193), ul. Karolkowa 56.
2) Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 147 sprawuje Inspektor Ochrony Danych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych albo danych osobowych Państwa dziecka – w zakresie działania Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 147 w Warszawie, a także uprawnień przysługujących Uczniom oraz Rodzicom/Opiekunom prawnym, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 147 w Warszawie za pośrednictwem adresu e-mail: sps147iod@wp.pl albo złożyć pisemne zapytanie bezpośrednio w Sekretariacie Szkoły.
3) Cel przetwarzania danych osobowych – dane osobowe Uczniów oraz Rodziców/Opiekunów prawnych, przetwarzane będą w celu realizacji przez szkołę procesu edukacyjnego: zadań dydaktycznych i wychowawczo–terapeutycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i opieki uczniom szkoły, w tym pobytu w świetlicy szkolnej i korzystania z posiłków w stołówce szkolnej.
4) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 147 w Warszawie przetwarza dane osobowe Uczniów oraz Rodziców/Opiekunów prawnych, na podstawie:
a) obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych,
b) pisemnej zgody wyrażonej przez Panią/Pana albo bezpośrednio przez ucznia.
5) Podanie danych osobowych Uczniów oraz Rodziców/Opiekunów prawnych dla celów, o których mowa w pkt 3, jest wymogiem ustawowym podczas przyjęcia ucznia do szkoły i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt 4. Pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w pozostałym zakresie może być wyrażona przez Panią/Pana albo bezpośrednio przez ucznia dobrowolnie.
6) Odbiorcy danych osobowych – w związku z przetwarzaniem danych w celu o którym mowa w pkt 3, odbiorcami danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7) Okres przechowywania danych – dane osobowe Uczniów oraz Rodziców/Opiekunów prawnych będą przechowywane przez okres realizacji celu, o którym mowa w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym dla celów archiwalnych (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt b Rozporządzenia), z zastrzeżeniem, że nagrania obrazu z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.

8) Osobom, których dane są przetwarzane w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 147 przysługuje:
a) prawo dostępu do własnych danych osobowych,
b) prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych oraz ich przenoszenia, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania – w sytuacjach przewidzianych prawem,
c) w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9) Przy przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 147 nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych w tym profilowanie.
10) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 147 W WARSZAWIE
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 147 w Warszawie informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych pracowników (zwanych dalej „pracownikami”):
1) Administratorem danych osobowych pracowników jest:
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 147 w Warszawie, 01-193 Warszawa, ul. Karolkowa 56.
2) Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 147 sprawuje Inspektor Ochrony Danych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z zatrudnieniem w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 147 w Warszawie, a także uprawnień przysługujących pracownikom w zakresie ochrony ich danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 147 w Warszawie za pośrednictwem adresu e-mail: sps147iod@wp.pl albo złożyć pisemne zapytanie bezpośrednio w Sekretariacie Szkoły.
3) Cel przetwarzania danych osobowych – dane osobowe pracowników przetwarzane będą w związku z zatrudnieniem, w szczególności do celów rekrutacji, wykonania umowy o pracę, w tym zarządzania, planowania i organizacji pracy, równości i różnorodności w miejscu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony własności pracodawcy oraz do celów indywidualnego lub zbiorowego wykonywania praw i korzystania ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, a także do celów zakończenia stosunku pracy.
4) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 147 w Warszawie przetwarza dane osobowe pracowników, na podstawie:
a) art. 6 pkt b Rozporządzenia, który stanowi, że Przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli ”przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”.
b) innych obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: ustawy Karta Nauczyciela, ustawy Kodeks pracy, ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych,
c) dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana pisemnej zgody.
5) Podanie danych osobowych pracowników dla celów, o których mowa w pkt 3, jest wymogiem ustawowym dla zawarcia umowy o pracę i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt 4. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przygotowania, zawarcia i realizacji umowy o pracę.
Pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w pozostałym zakresie może być wyrażona przez Panią/Pana dobrowolnie.
6) Odbiorcy danych osobowych – w związku z przetwarzaniem danych w celu o którym mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) Miejskie Biuro Finansów Oświaty w Warszawie, 00-542 Warszawa, ul. Mokotowska 55,
b) Urząd m.st. Warszawy, Biuro Księgowości i Kontrasygnaty, 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 3,
c) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (w tym: ZUS, Urząd Skarbowy).

7) Okres przechowywania danych osobowych – dane osobowe pracowników będą przechowywane przez okres realizacji celu, o którym mowa w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym dla celów archiwalnych (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt b Rozporządzenia), z zastrzeżeniem, że nagrania obrazu z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.
8) Pracownikom których dane są przetwarzane w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 147 przysługuje:
a) prawo dostępu do własnych danych osobowych,
b) prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych oraz ich przenoszenia, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania – w sytuacjach przewidzianych prawem,
c) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych,
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9) Przy przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 147 nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych w tym profilowanie.
10) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW ORAZ RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH KANDYDATÓW W PROCESIE REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO, Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 147 w Warszawie (zwanej dalej „szkołą”) informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów biorących udział w procesie rekrutacji uczniów do szkoły (zwanych dalej „uczestnikami rekrutacji”):
1) Administratorem danych osobowych uczestników rekrutacji jest:
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 147 w Warszawie, 01-193 Warszawa, ul. Karolkowa 56.
2) Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 147 sprawuje Inspektor Ochrony Danych. Jeśli uczestnik rekrutacji ma pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych – w zakresie działania Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 147 w Warszawie, a także uprawnień przysługujących uczestnikom rekrutacji, może się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 147 w Warszawie za pośrednictwem adresu e-mail: sps147iod@wp.pl albo złożyć pisemne zapytanie w Sekretariacie Szkoły. Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a Inspektor Ochrony Danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie szkoły, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.
3) Cel przetwarzania danych osobowych – dane osobowe uczestników rekrutacji przetwarzane będą przez szkołę w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
4) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 147 w Warszawie przetwarza dane osobowe uczestników rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych, które określają treść wniosku o przyjęcie do szkoły i jego załączników, kryteria rekrutacyjne i sposób ich określenia przez organ prowadzący, zasady dostosowania placówki do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a także zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego
5) Podanie danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 3, co oznacza, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do szkoły, natomiast podanie danych (w tym dołączenie stosownych dokumentów) potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów.

6) Odbiorcy danych osobowych – w związku z przetwarzaniem danych w celu o którym mowa w pkt 3
a) odbiorcami danych osobowych zawartych we wniosku mogą być: organ prowadzący, uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych oprogramowanie i usługi informatyczne w zakresie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa;
b) informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wymieniane (za pośrednictwem systemu elektronicznego wspierającego prowadzenie procesu naboru) pomiędzy szkołami wskazanymi na liście preferencji, w celu usprawnienia procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.
7) Okres przechowywania danych – dane osobowe uczestników rekrutacji będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym przyjęty kandydat uczęszcza do szkoły, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, z zastrzeżeniem, że nagrania obrazu z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.
8) Uczestnikom rekrutacji:
a) przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.;
b) nie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO ze względu na fakt, iż w procesie rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO;
c) nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO, gdyż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
d) przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, gdy uznają, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy Rozporządzenia wskazanego na wstępie. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, z zastrzeżeniem, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.
9) Przy przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 147 nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych w tym profilowanie o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.
10) Dane osobowe uczestników rekrutacji nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW IMPREZ I UROCZYSTOŚCI ORGANIZOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 147 W WARSZAWIE, W TYM ZAWODÓW SPORTOWYCH, KONKURSÓW, TURNIEJÓW, FESTIWALI ORAZ INNYCH WYDARZEŃ
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO, Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 147 w Warszawie informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników imprez i uroczystości (zwanych dalej „imprezami”) organizowanych w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 147 w Warszawie (zwanej dalej „szkołą”) oraz ich opiekunów, wszystkich razem zwanych dalej „uczestnikami imprezy”.
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 147 w Warszawie jest: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 147 w Warszawie (01-193), ul. Karolkowa 56.

2) Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 147 sprawuje Inspektor Ochrony Danych. Jeśli uczestnik ma pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania swoich danych osobowych – w zakresie działania Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 147 w Warszawie, a także przysługujących uczestnikowi uprawnień, może się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 147 w Warszawie za pośrednictwem adresu e-mail: sps147iod@wp.pl albo złożyć pisemne zapytanie bezpośrednio w Sekretariacie Szkoły.
3) Cel przetwarzania danych osobowych – dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane w celu zorganizowania i realizacji imprezy, klasyfikacji uczestników i ogłoszenia wyników, a w szczególności:
a) przyjęcia i ewidencji kart zgłoszeniowych / list uczestników imprezy;
b) przygotowania i wydrukowania list uczestników oraz rozwieszenia list uczestników w szkole;
c) przygotowania i wykonania numerów startowych lub innych oznaczeń zawodników (przypadku imprezy o charakterze zawodów sportowych);
d) przygotowania i wydrukowania list z wynikami oraz wywieszenia list w szkole;
e) umieszczenia list z wynikami na stronie internetowej szkoły;
f) sporządzenia listy osób do dekoracji lub wręczania nagród;
g) odpowiedzi na korespondencję od uczestników w związku z organizowaną imprezą.
4) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – przetwarzanie danych osobowych uczestników będzie realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej bezpośrednio przez uczestników. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, jednak bezwzględnie konieczne do udziału w organizowanej imprezie.
5) Dobrowolność podania danych osobowych – podanie danych osobowych uczestników imprezy jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celu o którym mowa w pkt 3 – niepodanie danych osobowych może wiązać się z nieprzyjęciem zgłoszenia i brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie lub wydarzeniu organizowanym w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 147 w Warszawie.
6) Odbiorcy danych osobowych – w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu o którym mowa w pkt 3, odbiorcami danych osobowych uczestników mogą być:
a) osoby, które przetwarzają dane osobowe uczestników w imieniu Administratora, w tym pracownicy szkoły, osoby zaproszone w charakterze znawców powołanych do rozstrzygania konkursów artystycznych, literackich, sportowych itp. lub goście honorowi (zaproszeni np. do wręczania nagród);
b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe uczestników imprezy w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) np. firma ubezpieczeniowa;
c) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7) Okres przechowywania danych osobowych – dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres realizacji celu, o którym mowa w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym dla celów archiwalnych (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt b Rozporządzenia), z zastrzeżeniem, że nagrania obrazu ze szkolnego monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.
8) Uczestnikom, których dane są przetwarzane w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 147 przysługuje:
a) prawo dostępu do własnych danych osobowych;
b) prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych oraz ich przenoszenia, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania – w sytuacjach przewidzianych prawem;
c) w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem;
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9) Przy przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 147 nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych w tym profilowanie.
10) Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DOSTAWCÓW, KONTRAHENTÓW I ODBIORCÓW
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO, Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 147 w Warszawie (zwanej dalej „szkołą”) informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych. Niniejsza informacja dotyczy:
a) danych osobowych, które szkoła może zbierać w procesie dostawy towarów i usług dla szkoły oraz świadczenia usług przez szkołę, podejmując kontakt z dostawcami/ kontrahentami/ odbiorcami (w tym potencjalnymi) albo gdy zawiera z nimi umowę lub składa zamówienie;
b) sposobów wykorzystywania posiadanych danych osobowych;
c) praw osób fizycznych związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem danych osobowych.
1) Administratorem danych osobowych dostawców, kontrahentów i odbiorców oraz osób współpracujących z dostawcami, kontrahentami i odbiorcami jest: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 147 w Warszawie (01-193), ul. Karolkowa 56.
a) Szkoła podejmująca kontakt z dostawcą/kontrahentem/odbiorcą, zawierając z nim umowę lub składając zamówienie jest administratorem danych osobowych zebranych w tym procesie, co oznacza, iż decyduje ona o celach, w jakich te dane są wykorzystywane i sposobach przetwarzania. W celu kontaktu z dostawcami i kontrahentami oraz odbiorcami szkoła przetwarza informacje identyfikujące osoby fizyczne (dane osobowe), w tym informacje o samych dostawcach, kontrahentach i odbiorcach, jak również wspólnikach, pracownikach, przedstawicielach ustawowych, pełnomocnikach lub reprezentantach dostawców/ kontrahentów /odbiorców oraz o innych osobach, których dane przetwarza w celach wystawienia lub realizacji faktur (łącznie dalej jako „Kontrahenci” lub „Państwo”).
b) Rodzaje danych osobowych – w związku ze współpracą pomiędzy Kontrahentami a szkołą, mogącą polegać w szczególności na świadczeniu usług lub dostarczaniu towarów do szkoły przez Kontrahentów lub organizację reprezentowaną przez Kontrahentów albo na współpracy przez podmioty pośredniczące, administrator może przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak:
– imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne;
– numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON);
– numer PESEL;
– dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu;
– stanowisko zajmowane przez Państwa przedstawicieli w ramach przedsiębiorstwa Kontrahenta;
– specyficzne numery identyfikacyjne niebędące numerami nadawanymi powszechnie (np. numer upoważnienia, numery rejestracyjne pojazdów, numer legitymacji służbowej, itp.);
– numer rachunku bankowego.
c) Szkoła może pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS, w celu weryfikacji informacji podanych przez Kontrahentów. Szkoła może również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do realizacji umowy pomiędzy szkołą a takim podmiotem, np. informacje o ustaniu Państwa zatrudnienia u danego podmiotu, zmianie danych kontaktowych lub zmianie stanowiska służbowego.
d) Szkoła również pozyskiwać Państwa dane osobowe z własnych baz danych. Dotyczy to danych umożliwiających kontakt z konkretnym Kontrahentem, który świadczył już usługi lub dostarczał towary dla szkoły albo był odbiorcą usług (np. najemcą).
2) Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 147 sprawuje Inspektor Ochrony Danych. Każda osoba, która ma pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Jej danych osobowych a także przysługujących uprawnień, może się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 147 w Warszawie za pośrednictwem adresu e-mail: sps147iod@wp.pl albo złożyć pisemne zapytanie bezpośrednio w Sekretariacie Szkoły z adnotacją „Ochrona danych osobowych”.
3) Cel przetwarzania danych – dane osobowe Kontrahentów przetwarzane będą jedynie w celu i w zakresie koniecznym dla jego osiągnięcia, w szczególności:
a) wypełnianie zobowiązań umownych;
b) weryfikacja tożsamości osób zatrudnionych w podmiotach współpracujących z Kontrahentami;
c) archiwizowanie danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, takich jak np. ustawa o rachunkowości, ustawa Ordynacja podatkowa;
d) ustalanie lub dochodzenie przez szkołę roszczeń cywilnoprawnych a także obrony przed takimi roszczeniami w terminach o których mowa w pkt 7.
4) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 147 w Warszawie co do zasady przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 pkt b Rozporządzenia, które stanowi, że Przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli ”przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”, a w szczególności:
a) przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Kontrahenta, jeżeli jest stroną umowy zawartej ze szkołą;
b) przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, np. obowiązku wystawienia albo realizacji faktury lub innego dokumentu wymaganego przepisami,
c) przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów szkoły lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na interesy Kontrahenta ani podstawowe prawa i wolności.
Takimi „uzasadnionymi interesami” są:
– weryfikacja Kontrahentów w publicznych rejestrach;
– weryfikacja tożsamości osób zatrudnionych w podmiotach współpracujących ze Kontrhentami, np. kurierów lub osób przewożących gotówkę, osób dostarczających lub odbierających towar lub inne przesyłki, itp.;
– ustalanie lub dochodzenie przez szkołę roszczeń cywilnoprawnych a także obrona przed takimi roszczeniami;
– kontakt z Kontrahentami, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów Kontrahentów umożliwiających szkole kontakt z Kontrahentami.
W przypadkach wykraczających poza zakres objęty przepisem art. 6 pkt b RODO – przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli indywidualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej na piśmie.
5) Dobrowolność podania danych osobowych – w przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a szkołą, podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz obsługi współpracy pomiędzy Kontrahentem i szkołą (przykładowo: niepodanie danych osobowych może wiązać się z brakiem możliwości zawarcia umowy i rozpoczęcia współpracy lub realizacji faktury).
W celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych Kontrahentów, szkoła może okresowo prosić Państwa o sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, które posiada na Państwa temat lub oczekuje od Kontrahentów informacji o wszelkich zmianach dotyczących danych osobowych (takich jak np. zmiana siedziby, adresu e-mail lub numeru telefonu).
6) Odbiorcy danych osobowych – w związku z przetwarzaniem danych w celu o którym mowa w pkt 3, odbiorcami danych osobowych Kontrahentów będą, lub mogą być:
a) Miejskie Biuro Finansów Oświaty w Warszawie, 00-542 Warszawa, ul. Mokotowska 55 (w zakresie obsługi finansowej, księgowej i prawnej);
b) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie szkoły, takie jak dostawcy systemów informatycznych lub podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów;
c) dostawcy usług kurierskich lub pocztowych;
d) firmy transportowe i spedytorskie;
e) inne osoby w ramach organizacji danego Kontrahenta;
c) wszelkie krajowe organy władzy publicznej (np. Policja) lub sądy oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (w tym: ZUS, Urząd Skarbowy).
7) Okres przechowywania danych osobowych – dane osobowe Kontrahentów będą przechowywane przez okres realizacji celu, o którym mowa w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym dla celów archiwalnych (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt b Rozporządzenia), a w szczególności:
a) w celu (zakresie) wypełniania zobowiązań umownych – przez okres trwania umowy pomiędzy Kontrahentem oraz szkołą;
b) w celu (zakresie) weryfikacji tożsamości osób zatrudnionych w podmiotach współpracujących z Kontrahentami – przez okres trwania umowy pomiędzy podmiotem zatrudniającym daną osobę a szkołą lub do momentu ustania zatrudnienia takiej osoby;
c) w celu (zakresie) archiwizowania danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, takich jak np. ustawa o rachunkowości, ustawa Ordynacja podatkowa – okres wskazany w odpowiednich przepisach; co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np. wystawienie faktury, rozwiązanie umowy, itp.;
d) w celu (zakresie) o których w pkt. 3d – przez okresy przedawnienia roszczeń, co do zasady nie dłużej niż przez 6 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia;
e) nagrania obrazu z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.
8) Kontrahentom, których dane są przetwarzane w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 147 przysługuje:
a) prawo dostępu do własnych danych osobowych,
b) prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych oraz ich przenoszenia, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania – w sytuacjach przewidzianych prawem,
c) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych,
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Administrator będzie weryfikować zgłaszana żądania (w tym wnioski, prośby lub sprzeciwy) zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
W odpowiedzi na Państwa żądanie administrator może poprosić wnioskodawcę o zweryfikowanie tożsamości lub podanie informacji, które pomogą szkole lepiej zrozumieć zaistniałą sytuację.

9) Przy przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 147 nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych w tym profilowanie.
10) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.