Reedukacja

Na zajęcia reedukacji kierowani są uczniowie po dokananiu szczegółowej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, celem ustalenia ogólnego rozwoju poziomu umysłowego i umiejętności szkolnych ucznia.

Reedukacja ma celu usprawnienie deficytów rozwojowych
i wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych.

Podczas zajęć stosuje się następujące zasady:

  • daleko idącą indywidualizację
  • powolne stopniowanie trudności w nauce czytania i pisania
  • ćwiczenia najgłębiej zaburzonych funkcji i najsłabiej opanowanych umiejętności
  • zasadę systematyczności